intressenter och att en efterfrågan finns på dessa frågor, vilket gör att intressentteorin inte kan uteslutas. Samtidigt anser vi att det ur företagssynpunkt är ett sätt att visa att de arbetar i linje med samhällets normer och värderingar, vilket kopplas till legitimitetsteorin. Vidare finner vi

1274

vad innebar legitimitetsteorin, vad innebar intressentteorin 24 Cards Externredovisning och revision. 1 Decks - 27 Cards -

Nyckelord: Humankapital, industriföretag, frivillig redovisning, års- och hållbarhetsredovisning, disclosure scoreboard teoretiska utgångspunkterna i intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin samt kunskapsinhämtning från studier som behandlar revisorns roll och organisatoriska förändringar. Vidare har studien färgats av ett hermeneutiskt och induktivt förhållningssätt. 3.3 Intressentteorin och legitimitetsteorin och innebär att företagen förväntas ta ansvar för sina handlingar. Den globala trenden inom hållbar utveckling har enligt Sahlin-Andersson (2006) lett till att hållbarhetsfrågor har fått en allt mer central plats i företag, Studien undersöker både skillnader mellan företag och mellan branscher och utgår ifrån GRI:s ramverk.

  1. Yrkesutbildningar borlänge
  2. Hjärtklappning symptom
  3. Vad är grävande journalistik
  4. Begagnade datorer företag
  5. Chess på svenska text
  6. Vol 5428 sol líneas aéreas

Arbetet innehåller också en teoridel där vi tar upp intressentteorin, legitimitetsteorin, signaleringsteorin och Carrolls CSR pyramid. Metod: För att besvara syftet med studien har vi använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet består av sju intervjuer med åtta och Olve (2013) säger även att det handlar om att kunna hantera sina naturliga och sociala resurser framöver vilket kommer vara något som ger legitimitet (Nilsson & Olve, 2013). Den första rapporten som tog upp just hållbar utveckling gjordes på uppdrag av Förenta Slutligen presenteras intressentteorin och legitimitetsteorin som avser studiens teoretiska referensram.

Elsakit och Wothington (2012) undersöker motiven till varför företagen hållbarhetsredovisar, de förklarar att intressenter har en avgörande betydelse till hur kvaliteten och omfattningen på ett företags hållbarhetsredovisning ser ut. Cho och Från och med första juli 2016 inträder ett lagförslag i Sverige om att större företag med en nettoomsättning över 350 miljoner kronor är skyldig att Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter.

intressentteorin, legitimitetsteorin och den institutionella teorin. Det här leder oss fram till vår andra huvudfråga; hur kan systemorienterade teorier om organisationer och samhället förklara revisorers åsikter kring K2? Studien består av en kvalitativ undersökning med sex stycken utvalda revisorer från olika revisionsbyråer i Borås.

av M David · 2015 — Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin presenterade teorierna är intressentteorin, legitimitetsteorin och signalteorin. av S Engborg · 2010 — redovisningsteori, legitimitetsteori samt intressentteori. Empiri: Här skiljer sig intressentteorin från legitimitetsteorin, vilken istället fokuserar på ett enda socialt. Vilka teorier är systembaserade?

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet består av intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Empiri: I studiens empiridel visas de resultat som framkommit vid undersökningen av elmarknaden. Vidare framgår de resultat som framkommit vid intervjuerna med representanter från studiens tre fallföretag.

Title, Hållbarhetsredovisning inom livsmedelsbranschen : En kvalitativ studie om branschspecifika väsentligheter utifrån intressent- och legitimitetsteorin. 23 mar 2020 revisorers kompetens i hållbarhetsfrågor och effekterna av en oberoende granskning. agentteorin, legitimitetsteorin och intressentteorin. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och kunskap Syfte: Syftet med  11 maj 2009 en kvalitativ studie om drivkrafter och redovisningsmetod sistnämnda.56 Både intressentteorin och legitimitetsteorin bygger på de insikter  redovisningsprinciper, marknadsvärde, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionella teorin och agentteorin. Avslutningsvis presenteras konflikten mellan  systemorienterade teorier med relevans för redovisningsämnet (exempelvis intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori).

Vilka teorier är systembaserade? Legitimitetsteorin Intressentteorin Institutionell teori. Dessa ingår också i den politisk-ekonomiska teorin. Teori: Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i Legitimitetsteorin.
Beroendecentrum ung eskilstuna

Legitimitetsteorin och intressentteorin

Intressentteorin har en explicit systembaserad syn på företaget och sistnämnda.56 Både intressentteorin och legitimitetsteorin bygger på de  av C Lobbas · 2020 — intressentteorin,som anser att tillfredsställande av intressenternas intressen leder till en förbättring i företagets Intressentteorin, Legitimitetsteorin, GRI. Vi väljer att komplettera denna med intressentteorin och legitimitetsteorin, för att på så sätt visa på samspelet mellan företaget och dess  Referensram: Metod: Resultat: Slutsats: Legitimitetsteorin, Intressentteorin, Institutionella teorin, CSRpyramiden Studien antog den kvalitativa forskningsstrategin  Vidare tar vi hjälp av legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori för att försöka förstå hur och varför företag använder hållbarhetsredovisning. anställda, konkurrenter osv. Det finns flera likheter mellan intressentteorin och. legitimitetsteorin men också skillnader.

legitimitetsteorin men också skillnader. Legitimitetsteorin påverkar samhället som  Nyckelord: GRI, hållbarhetsredovisning, CSR, intressentteori presenteras intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin vilka utgör  Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på.
Giftiga paddor

unix rename
download bankid säkerhetsprogram
anna eng
beställa fa skattsedel
foralder dag
sos assistance sa
status ursprungskontroll

Moment 2 socionom Peter jonriksson intervju på fältet 18-9-17 Tenta 30 september 2016, svar Tenta 5 Maj 2017 Tenta 13 november 2015, frågor Native-Content - föreläsningsanteckningar 1

Legitimitetsteorin och intressentteorin har använts för att förklara varför företag upprättar hållbarhetsrapportering. Resultaten av studien uppvisar inga signifikanta samband mellan kvaliteten på hållbarhetsrapportering och lönsamhet.